CÔNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ ARCHDAILY CỦA MỸ

Công trình của chúng tôi được xuất bản trên tạp chí Archdaily của Mỹ: 

  • SW house:

https://www.archdaily.com/904920/swhouse-office-and-house-in-nha-trang-cho?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

  • 22. house:

https://www.archdaily.com/785379/2ouse-cho?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

  • Small House:

https://www.archdaily.com/889690/small-house-in-nha-trang-cho?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

  • Blinds Townhouse

https://www.archdaily.com/881038/blinds-townhouse-cho?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

CÁC GIẢI THƯỞNG KHÁC
error: Content is protected !!